Voorwaarden gebruik Van Ravens Makelaardij verhuisbus VHZ-80-Z

Als kantoor beschikken wij over een eigen Van Ravens Makelaardij verhuisbus. Deze bus staat klaar voor onze opdrachtgevers. Heb je een woning via ons kantoor verkocht dan kun je voor de verhuizing gebruik maken van onze handige verhuisbus.

Van Ravens Makelaardij stelt de verhuisbus met het kenteken VHZ-80-Z ter beschikking aan je onder een aantal voorwaarden.

Artikel 1 Wie kan er gebruik maken van de verhuisbus?
Het gratis gebruik van de verhuisbus is bestemd voor opdrachtgevers van Makelaardij van Ravens B.V. die een full service verkoopopdracht aan dit kantoor hebben gegeven en waarbij de opdracht succesvol afgerond is (woning verkocht). Indien de verhuisbus gebruikt wordt voordat de woning definitief verkocht is, dan houden we de borg voor het gebruik achter totdat de woning definitief verkocht is. Verrekening zal dan plaatsvinden via de courtagenota. Bij geen verkoop wordt de borg gezien als huursom voor het gebruik van de verhuisbus. Commercieel gebruik van de verhuisbus is niet toegestaan.

Artikel 2 Duur van het gebruik
De verhuisbus wordt aan onder 1 genoemde opdrachtgevers op afspraak éénmalig maximaal twee dagen gratis ter beschikking gesteld. Tijdige reservering is raadzaam en gewenst. Er kan immers maar één opdrachtgever tegelijk gebruik maken van de verhuisbus. De verhuisbus is op maandag t/m vrijdag tussen 09.30 uur en 17.00 uur af te halen en weer terug te brengen. Uiteraard dient dit in overleg plaats te vinden. Bij het afhalen van de verhuisbus dient een contante borgsom te worden betaald van € 250,--. Indien de verhuisbus onverhoopt niet beschikbaar is op de dag van de aanvraag, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Ook kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervangende verhuisbus (dit geldt tevens bij andere onvoorziene zaken waardoor de verhuisbus niet beschikbaar zou zijn op de afgesproken dag).

Artikel 3 Staat van de verhuisbus
De gebruiker wordt geacht de verhuisbus in goede staat en schoon in ontvangst te hebben genomen en in dezelfde staat en schoon weer af te leveren. Eventuele schade bij ingebruikname dient vermeld te zijn op het leenformulier en/of de tekening (eventueel met foto’s). Tijdens het gebruik ontstane schade dient direct (telefonisch) te worden gemeld bij Van Ravens Makelaardij. Gebruik binnen een straal van 75 km van het verkochte is toegestaan en met een gratis maximum aantal gereden kilometers van 300 km. Het gebruik buiten Nederland is zonder toestemming van Van Ravens Makelaardij niet toegestaan.

Artikel 4 Kosten brandstofverbruik (diesel)
De gebruiker dient zelf de kosten van het brandstofverbruik voor haar rekening te nemen. Dit kan door middel van aftanken vlak voor het inleveren (de bus wordt met volle tank afgeleverd). Is de verhuisbus niet met een volle tank terug gebracht dan zal het aantal verreden kilometers op basis van een verbruik van 1 : 10 worden verrekend met de dan geldende brandstofprijs. Betaling dient contant te geschieden of zal worden verrekend met de borgsom. Indien de bestelbus is afgetankt dient de kassabon te worden overlegd ter controle.

Artikel 5 WA verzekering
Van Ravens Makelaardij heeft ten behoeve van de verhuisbus een aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. De gebruiker heeft een eigen risico bij cascoschade van € 350,=. Voor rekening van de gebruiker, die Van Ravens Makelaardij daarvoor vrijwaart, blijft evenwel: schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade, schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten door de gebruiker, schade ontstaan terwijl de gebruiker/bestuurder niet in bezit is van een geldig rijbewijs B of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd en alle overige schade die niet zou worden vergoed. Schade aan de lading komt te allen tijde voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 6 Maximale belading
De maximaal toegestane belading van de verhuisbus bedraagt 1000 kg. De gebruiker verklaart de verhuisbus niet zwaarder te beladen dan dit maximaal toegestane gewicht. Schade veroorzaakt door overbelading komt geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 7 Vrijwaring verhuurder
Gebruiker vrijwaart Van Ravens Makelaardij voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor de eigenaar aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de eigenaar mochten worden opgelegd ter zake van gedurende het gebruik door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten (bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of te zware belading). Boetes opgelopen tijdens het gebruik worden doorberekend aan de gebruiker.

Wij wensen u veel succes met de verhuizing!
Team Van Ravens Makelaardij